ศูนย์เพียร์โรงเรียนเอกชัย ศูนย์เพียร์โรงเรียนเอกชัย
 
 เกี่ยวกับศูนย์ PEER :
คณะกรรมการดำเนินงาน
 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
  บทบาทน้าที่ของ Peer Center
การบริการของ Peer Center
 
 ผลการดำเนินงาน : Peer Center
 จัดอบรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 จัดเสวนาทางวิชาการ
 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 จัดค่ายพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤ
 จัดค่ายพัฒนาผลสัมฤทธ์ O-NET
 จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
 จัดนิทรรศการผลงานของศูนย์
 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Peer Center

(Primary Education English Resource Center)

     ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา เขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร โรงเรียนเอกชัย

 

 

 

 

PEER Center (Primary Education English Resource Center)

โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร โทร:0860176699